Rychlé půjčky

Eskontní úvěr

Eskontní úvěr

Eskontní úvěr je finanční nástroj, který se stává stále oblíbenější volbou pro podnikatele a firmy v České republice. Tento článek vám přiblíží, co eskontní úvěr přesně znamená, jaké jsou jeho výhody, a jak můžete získat přístup k této rychlé formě financování.

Co je eskontní úvěr?

Eskontní úvěr je finanční produkt, který umožňuje podnikatelům a firmám získat rychlý přístup k finančním prostředkům. Tento druh úvěru je často využíván ke krátkodobému financování nebo k zajištění likvidity v podnikání.

Jak funguje eskontní úvěr?

Jeho fungování je relativně jednoduché a transparentní :

 • Ověření faktur: Společnost, která nabízí eskontní úvěry, prověří faktury a zjistí, zda jsou platné a odpovídají podmínkám úvěru.
 • Prodej neuhrazených faktur: Podnikatelé, kteří mají neuhrazené faktury od svých zákazníků, mohou tyto faktury prodat společnosti specializované na eskontní úvěry. Tímto prodejem se stávají majiteli faktur a společnost za ně zaplatí.
 • Převod peněz: Po ověření faktur a schválení úvěru společnost převede peníze na účet podnikatele. Tímto způsobem získají okamžitý přístup k penězům, které mohou použít podle svých potřeb.
 • Splatnost úvěru: Eskontní úvěr má stanovenou dobu splatnosti, která obvykle souvisí s datem splatnosti faktur. Jakmile jsou faktury zaplaceny, podnikatelé musí vrátit částku poskytnutou společností včetně úroků a poplatků.

Tímto způsobem eskontní úvěr umožňuje podnikatelům získat peníze z neuhrazených faktur rychle a efektivně, aniž by museli čekat na platbu od svých zákazníků. Tato forma financování je obzvláště užitečná pro podniky, které čelí problémům s likviditou a potřebují rychle investovat do svého podnikání.

Výhody eskontního úvěru

Eskontní úvěr přináší podnikatelům a firmám několik významných výhod, které ho činí atraktivním finančním nástrojem. Zde je přehled hlavních výhod eskontního úvěru:

 • Rychlá dostupnost financí: Jednou z největších výhod eskontního úvěru je rychlá dostupnost financí. Podnikatelé nemusí čekat na splatnost faktur od svých zákazníků. Místo toho mohou rychle získat potřebné peníze a okamžitě je investovat do svého podnikání. Tato rychlost je klíčová pro zvládání krizových situací nebo pro využití příležitostí na trhu.
 • Snížené riziko pro věřitele: Eskontní úvěry jsou zajištěny fakturami, což znamená, že mají nižší riziko pro poskytovatele úvěru. To vede k obvykle nižším úrokovým sazbám a výhodnějším podmínkám pro podnikatele. Poskytovatelé eskontních úvěrů obvykle bere na sebe riziko spojené se získáním platby od zákazníků.
 • Flexibilita využití peněz: Eskontní úvěr dává podnikatelům flexibilitu v tom, jak mohou využít peníze. Peníze získané eskontním úvěrem mohou být investovány do růstu podniku, vyrovnání krátkodobých finančních potřeb, nákupu nového vybavení nebo cokoli jiného, co podnik potřebuje. Tato flexibilita umožňuje podnikatelům řídit své finanční zdroje efektivněji.
 • Nezatěžuje úvěrovou historii: Eskontní úvěr není považován za dluh podnikatele a není zaznamenáván v jejich úvěrové historii. To znamená, že jeho využití nemá vliv na kreditní skóre podnikatele. To je zvláště výhodné pro začínající podnikatele, kteří se snaží budovat svou kreditní historii.
 • Zvyšuje likviditu podniku: Eskontní úvěr zvyšuje likviditu podniku tím, že umožňuje rychle získat peníze z neuhrazených faktur. Tato likvidita umožňuje podnikatelům snáze řešit své finanční závazky, platit dodavatele a rychle reagovat na měnící se tržní podmínky.

Potenciální rizika a záruky

I když eskontní úvěr nabízí mnoho výhod pro podnikatele a firmy, existují také určitá potenciální rizika, která je třeba brát v úvahu.

Potenciální rizika

 • Nedodržení splátek: Jedním z hlavních rizik eskontního úvěru je možnost, že podnikatelé nedodrží splátky úvěru včas. To může vést k sankcím a výši nákladů na úvěr.
 • Vyšší náklady: Eskontní úvěr může být spojen s vyššími úrokovými sazbami a poplatky než jiné formy financování. Důležité je zvážit, zda jsou tyto náklady přijatelné ve srovnání s rychlostí a flexibilitou, kterou eskontní úvěr nabízí.
 • Omezení dostupnosti faktur: Nepodaří-li se podnikateli získat dostatek neuhrazených faktur, může být omezena jejich schopnost využívat eskontní úvěr.

Záruky

 • Smluvní dohody: Základním prvkem zabezpečení eskontního úvěru jsou smluvní dohody mezi podnikatelem a poskytovatelem eskontního úvěru. Tyto dohody stanoví podmínky úvěru a závazky obou stran.
 • Zajištění faktur: Eskontní úvěr je zajištěn fakturami, což znamená, že společnost poskytující úvěr má nárok na platbu od zákazníků. To znamená, že věřitel má zajištění v podobě těchto faktur.
 • Dohodnuté splátky: Společně s poskytovatelem úvěru je možné dohodnout se na termínech a podmínkách splátek, aby se minimalizovalo riziko nedodržení splátek.
 • Rigorózní prověření bonity: Společnosti poskytující eskontní úvěry prověřují bonitu žadatele, což může pomoci snížit riziko.
 • Právní rady: Při uzavírání eskontní smlouvy je vhodné konzultovat právního poradce, který zajistí, že všechny smluvní podmínky jsou v souladu se zákonem a chrání zájmy podnikatele.

S rozumným přístupem a důkladným prozkoumáním podmínek lze potenciální rizika eskontního úvěru minimalizovat. Eskontní úvěr může být pro podnikatele efektivním nástrojem pro zajištění rychlého financování, pokud se správně zvládá a plánuje.

Jak žádat o eskontní úvěr?

Žádost o eskontní úvěr může být trochu složitější a obvykle je určena spíše pro podnikatelské subjekty než pro jednotlivce. Eskontní úvěr je finanční nástroj, který umožňuje firmám získat peníze proti budoucím fakturám nebo úvěrovým pohledávkám. Zde je obecný postup, jak žádat o eskontní úvěr:

 1. Kontaktujte banku nebo finanční instituci: Nejběžnějším místem, kde můžete požádat o eskontní úvěr, je vaše místní banka nebo specializovaná finanční instituce. Kontaktujte banku a informujte se o tom, zda nabízí eskontní úvěry a jakým způsobem žádost podat.
 2. Sbírání dokumentů: Připravte veškerou potřebnou dokumentaci, včetně faktur a úvěrových pohledávek, které byste chtěli eskontovat. Banka bude chtít prověřit, zda jsou tyto pohledávky platné a ověřit jejich hodnotu.
 3. Podání žádosti: Kontaktujte banku a požádejte o schůzku nebo konzultaci ohledně eskontního úvěru. Na této schůzce předložte veškerou dokumentaci a prodiskutujte podmínky úvěru.
 4. Kreditní hodnocení: Banka provede kreditní hodnocení vaší firmy a zhodnotí, zda jste kvalifikováni pro eskontní úvěr. Bude se zabývat i vaší schopností splácet úvěr z prostředků, které budete obdržovat ze zeskontovaných pohledávek.
 5. Schválení a podpis smlouvy: Pokud banka schválí vaši žádost, připravte se na podepsání smlouvy o eskontním úvěru. Tato smlouva bude obsahovat podrobnosti o podmínkách úvěru, včetně úrokové sazby, doby splatnosti a dalších aspektů.
 6. Zeskontování pohledávek: Po podpisu smlouvy banka zeskontuje vaše faktury nebo pohledávky a převede vám peníze proti nim. Banka obvykle získává určený podíl z hodnoty zeskontovaných pohledávek jako poplatek za poskytnutí úvěru.
 7. Sledování a splácení: Po obdržení peněz za zeskontované pohledávky budete muset pravidelně sledovat a splácet úvěr bankovním institucím v souladu s dohodnutými podmínkami.

Doklady a informace potřebné pro žádost

Pro žádost o eskontní úvěr budete muset poskytnout několik důležitých dokladů a informací. Následující seznam obsahuje obvyklé doklady a informace, které budou pravděpodobně vyžadovány:

 • Doklady o pohledávkách: Musíte poskytnout důkaz o existenci a hodnotě faktur a úvěrových pohledávek, které byste chtěli eskontovat. To může zahrnovat kopie faktur a smluv s vašimi klienty.
 • Finanční účetnictví: Banka nebo poskytovatel úvěru bude chtít prověřit finanční zdraví vaší firmy. To zahrnuje audity, daňové přiznání, výkazy zisku a ztráty a rozvahy.
 • Žádost o eskontní úvěr: Musíte podat oficiální žádost o eskontní úvěr, ve které uvedete své kontaktní informace a požadavky na úvěr.
 • Podrobný obchodní plán: Měli byste předložit obchodní plán, ve kterém vysvětlíte, jak plánujete využít peníze z eskontního úvěru, a jak budete schopni splácet úvěr z peněz získaných ze zeskontovaných pohledávek.
 • Osobní záruky: V některých případech může být požadováno poskytnutí osobního majetku nebo záruk pro úvěr, zejména pokud je vaše firma nová nebo má omezenou kreditní historii.
 • Podnikatelský profil: Poskytovatel úvěru může požadovat informace o vaší firmě, včetně historie, tržeb, počtu zaměstnanců a vaší pozice na trhu.
 • Kreditní historie firmy: Banka může prověřit kreditní historii vaší firmy, pokud máte již existující úvěry nebo závazky.
 • Smlouva o eskontním úvěru: Po schválení žádosti bude zapotřebí podepsat smlouvu o eskontním úvěru, která obsahuje podrobnosti o podmínkách úvěru, včetně úrokové sazby, doby splatnosti a dalších podmínek.

Důležité je komunikovat s bankou nebo poskytovatelem úvěru a vyjasnit všechny požadavky na dokumentaci a informace, které budou specifické pro váš konkrétní eskontní úvěr.

Kde získat Eskontní úvér?

Získání eskontního úvěru je obvykle možné skrze různé finanční instituce, včetně bank a specializovaných finančních společností. Zde je několik míst, kde můžete hledat eskontní úvěr:

 • Tradiční banky: Mnoho větších bank nabízí eskontní úvěry pro firmy. Můžete se obrátit na svou místní banku a konzultovat možnosti eskontního úvěru.
 • Online finanční instituce: Existuje řada online finančních institucí a platform, které nabízejí finanční produkty pro firmy, včetně eskontních úvěrů. Můžete prověřit tyto platformy a porovnat nabídky.
 • Kreditní družstva: Kreditní družstva jsou další možností pro získání finančních služeb, včetně eskontních úvěrů.
 • Specializované finanční společnosti: Některé společnosti se specializují na poskytování úvěrů a financování pohledávek. Tyto specializované finanční instituce často nabízejí různé druhy eskontních úvěrů.
 • Finanční poradci: Finanční poradci nebo konzultanti mohou vám pomoci najít vhodného poskytovatele eskontního úvěru a prověřit podmínky.
 • Podnikatelské organizace: Nekteré podnikatelské organizace a asociace mohou poskytovat informace o tom, kde hledat eskontní úvěr pro firmy.

Eskontní úvěr je užitečným finančním nástrojem pro podnikatele a firmy, kteří potřebují rychlý přístup k finančním prostředkům. Je však důležité porozumět jeho podmínkám a využít ho s rozmyslem. Správné využití eskontního úvěru může podpořit růst a likviditu vašeho podnikání.

Nejčastější otázky

 1. Jaký vliv má eskontní úvěr na moji úvěrovou historii? Eskontní úvěr není zaznamenáván v úvěrové historii, takže nemá vliv na vaše kreditní skóre.
 2. Jak rychle lze získat eskontní úvěr? Doba získání eskontního úvěru se liší mezi poskytovateli, ale mnohdy můžete peníze obdržet během několika dnů.
 3. Jaké jsou náklady spojené s eskontním úvěrem? Náklady se liší mezi společnostmi, ale obvykle zahrnují úrokové sazby a poplatky za služby poskytovatele.
 4. Jaký je rozdíl mezi eskontním úvěrem a faktoringem? Faktoring zahrnuje prodej faktur společnosti, která se následně stará o vymáhání dlužného, zatímco eskontní úvěr vám poskytuje okamžitý přístup k penězům.
 5. Který druh podnikání může nejvíce těžit z eskontního úvěru? Eskontní úvěr je obvykle výhodný pro podniky s pravidelným tokem faktur, jako jsou malé a střední podniky.

Related posts

Mini půjčka

Nina D

Flexibilní půjčka

Anton P

Pujcka bez bankovniho uctu

Anton P